Úvod
  Portfólio
  Služby
  Cenník
  Kontakt
   
 
 
 
 

Vytyčovanie hraníc pozemkov

 

Geometrické plány na :

- určenie vlastníckeho práva k pozemkom

- porealizačné zameranie stavieb ku kolaudácii

- zameranie rozostavaných stavieb

- oddelenie parciel

- vyznačenie vecného bremena k pozemkom

- vyznačenie vecného bremena k inžinierskym sieťam

Príprava podkladov na:

Vyhotovovanie nájomných zmlúv v poľovných revíroch

 

Poradenstvo

V prípade potreby vybavenie potrebných náležitostí k zápisu na kataster nehnuteľnosti

Inžinierska geodézia:

- Vytyčovanie stavebných objektov

- Polohopisné a výškopisné podklady pre projektovú dokumentáciu

- Porealizačné zameranie inžinierskych sietí  (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina a.p.)

- Účelové mapy veľkých mierok

- Kubatúry ( výkopy, odkopy, haldy, skládky )

 
 
TeleDom Cinobaňa ©2008
Design by TeleDom Cinobana
 
Úvod | Služby | Kontakt